Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.boxxi.cz

Provozovatel:

Boxxi food solutions s.r.o. (dále i jako Boxxi food solutions)
Sídlo: Mojmírova 130/4, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 09165754
Vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 331967

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i jen VOP) upravuji prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.boxxi.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – SLUŽBA/Y – POPIS, ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1.1. Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb Boxxi food solutions (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Boxxi food solutions a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.boxxi.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u Boxxi food solutions službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3. Jako spotřebitel má Zákazník především:

  • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

Jako spotřebitel však v tomto případě Zákazník nemá možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů „bez udání důvodu“, neboť se jedná o sortiment podléhající rychlé zkáze. Zákazník stvrzuje, že žádá o poskytnutí plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

1.4. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb Boxxi food solutions propagovaných na internetovém portálu www.boxxi.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.5. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce.

1.6. Boxxi food solutions může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Boxxi food solutions informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.boxxi.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI BOXXI FOOD SOLUTIONS A ZÁKAZNÍKEM

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní jsou uvedeny konečné ceny zboží a služeb, a to včetně DPH. Pro uzavření smlouvy není nutná předchozí registrace. Je však nutné, abyste vyplnili webový formulář v souladu s těmito obchodními podmínkami. Do webového formuláře je nutné doplnit požadované údaje. Údaje uvedené ve webovém formuláři považujeme za správné a úplné. Před odesláním webového formuláře ke zpracování máte možnost zkontrolovat a změnit údaje zadané do webového formuláře.  Webový formulář zadáte ke zpracování stisknutím tlačítka „Pokračovat“, či „Registrovat se“.

2.2. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Boxxi food solutions Zákazníkovi potvrdí jeho objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v Objednávce. Potvrzení Objednávky musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

2.3. Textová podoba smlouvy

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Je uzavírána distančně, prostřednictvím internetu. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář Objednávky. Před odesláním Objednávky je vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do Objednávky vložili, a to i s ohledem na vaši možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Boxxi food solutions Vám neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou jste uvedli v Objednávce. Další změna storno objednávky je upravena ad III VOP.

2.4. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.5. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce. V případě sporných bodů se za závaznou považuje vždy česká verze smlouvy a smluvních podmínek. 

2.6. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

2.7. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Boxxi food solutions a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) zákazník bere na vědomí, že Boxxi food solution za účelem prokázání totožnosti oprávněna požadovat předložení osobního dokladu.

c) veškeré údaje, které poskytuje Boxxi food solutions, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení,

e) se před zahájením užívání internetového portálu www.boxxi.cz  důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu www.boxxi.cz  nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické a/nebo tabákové výrobky).

2.8. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Boxxi food solutions předává, věrohodně prokáže svou totožnost nebo se prokáže jednorázovým PIN kódem.

2.9. Aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy, Zákazník nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že Zákazník má právo v okamžiku předání zásilky zboží od Smlouvy odstoupit a tedy určité zboží neodebrat, musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky a časově možné provést. Z tohoto důvodu bude Zákazníkovi pouze vedle zboží předáno potvrzení o platbě. Daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka na internetovém portálu www.boxxi.cz či bude Zákazníkovi zaslán na udanou e-mailovu adresu.

2.10. Zákazník bere na vědomí, že Boxxi food solutions není povinen uzavřít Smlouvu.

2.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. ZMĚNA A STORNO OBJEDNÁVKY / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího odeslání internetovým portálem www.boxxi.cz, její změna je možná pouze, pokud se Boxxi food solutions ozve Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím e-mailu na zakaznik@boxxi.cz nejpozději do 30 minut od učinění Objednávky nebo v rámci vyrozumění o tom, že zboží není na skladě. K opožděnému stornu nebude přihlíženo. Uhrazená kupní cena má v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze (čerstvé a chlazené potraviny), povahu smluvní pokuty za porušení závazku zákazníka odebrat objednané zboží. Přijatá kupní cena se tedy v takovém případě nevrací a je automaticky započtena na nárok prodávajícího na úhradu smluvní pokuty.

V případě trvanlivého zboží (s expirací delší než 30 dní od výroby) je smluvní pokuta za nedodržení závazku zákazníka odebrat zboží v tomto případě stanovena na 100,- až 200,- Kč na pokrytí manipulačních nákladů v závislosti na vybraném druhu doručení. Zboží nevyzvednuté ve stanovené lhůtě v místě výdeje nebo nepřevzaté od dopravce v termínu zadaném v objednávce ani oběma stranami potvrzeném náhradním termínu se vrací prodávajícímu. Zákazník se v takovém případě vzdává práva na dodání a uhrazená částka bude po odečtení manipulačních poplatků vystaven kredit na další nákup přiřazený k emailu zákazníka.

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky.

3.3. Dojde-li ke včasnému stornu Objednávky Zákazníkem (vztahuje se také k odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo dojde-li k zániku Objednávky z jiného důvodu v době, kdy už Zákazník zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se Boxxi food solutions kupujícímu vystavit kredit na další nákup v patřičné výši nebo odeslat příslušnou částku zpět na účet kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od Objednávky. Z vracené částky si Boxxi food solutions vyhrazuje právo odečíst manipulační poplatek ve výši 200,- Kč. Pro zachování lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro spotřebitele se řídí Občanským zákoníkem (v dalším rovněž ad V. těchto VOP)

IV. REKLAMACE ZBOŽÍ

4.1. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat Boxxi food solutions. Reklamace chutí, složení, poškození zboží nebo nekompletního zboží nebo jiných vnější prohlídkou zjistitelných parametrů zboží musí Zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Boxxi food solutions předala.

4.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu Boxxi food solutions, a to u potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany Zákazníka dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je Zákazník oprávněn tyto vady reklamovat, a to bez zbytečného odkladu.

4.3. V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

4.4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci Zákazníkem, v případě, že je předmětem nákupu několik druhů zboží nebo dodání několika částí, začíná záruční doba běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

4.5. Reklamaci vad zboží učiní Zákazník nejlépe písemně na adresu provozovny Boxxi food solutions.

4.6. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí náhradu poštovného společnost nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

4.7.  Za vadu zboží nelze považovat takovou změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní, skladování či nesprávného zásahu. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo zboží poškozeno mechanicky (pádem, nárazem), nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci výrobcem, vč. skladování zboží. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na zboží jakkoliv upravované Zákazníkem nebo třetí stranou. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé na zboží v důsledku živelné pohromy či povětrnostních vlivů.

4.8. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem.

4.9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). V rámci způsobů vyřízení reklamace má Zákazník právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Právo na dodání nové věci i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Kupní smlouvy odstoupit a Kupujícímu bude za těchto okolností vyplacena původní kupní cena v hotovosti v místě reklamace. Neodstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Vyřídí-li se reklamace zboží poskytnutím slevy, bude peněžní rozdíl mezi původní částkou a částkou po slevě ve výši hodnoty slevy vyplacen Zákazníkovi v místě uplatnění reklamace v hotovosti, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak. Okamžitá výměna zboží nebo jeho části je podmíněná jeho fyzickým stavem na skladě či prodejně Prodávajícího. Žádá-li Zákazník výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit vadné Zboží kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím, které bylo obsahem původního balení Zboží.

4.10 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě Prodávající též vyrozumí Zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.2. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ryby, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Boxxi food solutions je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Boxxi food solutions oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Boxxi food solutions bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Boxxi food solutions vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Boxxi food solutions nabízí, vrátí Boxxi food solutions Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Boxxi food solutions uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Boxxi food solutions není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Boxxi food solutions odeslal.

5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. Je-li vrácené zboží poškozeno, může Boxxi food solutions uplatnit náhradu škody na Zákazníkovi a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající v tomto případě prokáže vzniklou škodu Zákazníkovi a vrátí mu sníženou kupní částku o svůj nárok.

VI. CENA NÁKUPU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena zboží objednaného Zákazníkem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu Boxxi food solutions v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny vybranými způsoby platby.

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Zákazník může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny a případného dopravného, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5. Faktura vystavená prodávajícím Zákazníkovi na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a Zákazníkem slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána elektronickou poštou.

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu Boxxi food solutions označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VII. ODPOVĚDNOST / AUTORSKÁ PRÁVA

7.1. Zákazník souhlasí, že Boxxi food solutions s.r.o. nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.boxxi.cz. Boxxi food solutions nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.boxxi.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.boxxi.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.2. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Boxxi food solutions dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Boxxi food solutions vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Boxxi food solutions anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

7.3. Boxxi food solutions neodpovídá Zákazníkovi ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu Boxxi food solutions. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu Boxxi food solutions nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel. 

7.4. Zákazník užívá internetový portál www.boxxi.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.boxxi.cz mohou pouze ilustrativní.

7.5. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu Boxxi food solutions jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

VIII. ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

8.1. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit (např. zasláním kopie občanského průkazu), že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a Boxxi food solutions je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

IX. ZNEUŽITÍ SLUŽBY, DOSTUPNOST SLUŽBY, DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Zákazník není oprávněn při použití internetového portálu www.boxxi.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.boxxi.cz. Internetový portál www.boxxi.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Boxxi food solutions a který je v souladu s jeho určením.

9.2. Boxxi food solutions si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.boxxi.cz .

9.8. Boxxi food solutions není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

10.1. Jak Boxxi food solutions zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Boxxi food solutions o změně ve svých osobních údajích.

XI. Doručování a převzetí

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

11.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.boxxi.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Boxxi food solutions je místně příslušným soudem soud podle sídla Boxxi food solutions.

12.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Boxxi food solutions může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

12.3. Boxxi food solutions je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

12.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

  • Zákaznická telefonická linka. +420 607 300 995

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na zakaznik@boxxi.cz. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem
25. 9.2020

Na vašem soukromí nám záleží

Potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".